Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Sony ILCE-9 BODY - wymień stary na NOWY

Uruchamiany akcję - WYMIEŃ STARY NA NOWY - czas trwania od 30.04.2018 r. do 29.07.2018 r.

 

REGULAMIN AKCJI

Przynieś swoją starą lustrzankę, a na zakup A9

otrzymasz rabat”

 

Organizatorem Promocji pod hasłem „Przynieś swoją starą lustrzankę, a na zakup A9 otrzymasz rabat” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest ASTER adres:ul.Osowska 45 lok.1,04-325 Warszaw (zwana dalej „Organizatorem”).

 

 

Termin, miejsce i cel Akcji promocyjnej

 

 1. Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich Sklepach Organizatora oraz w sklepie internetowym www.aster-foto.com.pl dla zamówień z wyborem opcji: odbiór w Sklepie.

 2. Czas trwania Akcji promocyjnej w Sklepach stacjonarnych obejmuje okres od dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 5 sierpnia 2018 r. w godzinach pracy Sklepów Stacjonarnych lub do wyczerpania zapasów natomiast w Sklepie internetowym organizatora obejmuje okres od dnia 30 kwietnia 2018 r. od godziny 00:01 do dnia 5 sierpnia 2018 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

 3. Celem Akcji promocyjnej jest aktywowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zbiórka elektroodpadów).

 

§3

 

Uczestnicy Akcji promocyjnej

Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej, spełnią i zaakceptują warunki, o których mowa w §4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").

 

§4

Zasady Akcji promocyjnej

 

 1. Akcja promocyjna dotyczy aparatu ILCE9, (zwany dalej „Produktem promocyjnym”).

 2. Uczestnik, który w czasie trwania Akcji promocyjnej dokona zakupu aparatu ILCE9 z oferty Sklepów Organizatora oraz w sklepie internetowym organizatora w opcji: odbiór w Sklepie i dostarczy do Sklepu Organizatora zużytą lustrzankę cyfrową wskazaną w załączonej liście (a.d.1) (zwane dalej „Zużytym sprzętem”) uprawniony będzie do otrzymania rabatu w wysokości 2000 PLN który będzie naliczany od ceny brutto produktu promocyjnego.

 3. Przekazanie zużytego sprzętu jest równoznaczne z przeniesieniem praw własności na rzecz Organizatora co Uczestnik potwierdza pisemnie w kuponie (a.d.2)

 4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech towarów objętych Akcją promocyjną.

 5. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości udzielanego rabatu.

 6. Rabat jest jednorazowy tzn. że przysługuje wyłącznie jeden (1) raz i jedynie w czasie trwania Akcji promocyjnej oraz Rabat nie może być przyznany na zakup produktów po zakończeniu Akcji promocyjnej. O zakupie w promocyjnej cenie w sklepie internetowym decyduje data złożenia zamówienia.

 

 

 

§5

Odpowiedzialność

 

 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny produktu uwzględniającej Rabat (tj. obowiązującej w trakcie Akcji promocyjnej), którego to produktu roszczenie dotyczy.

 2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawnych.

§6

Reklamacje i wymiana towarów

 

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia w Sklepie Organizatora lub pod adresem e-mail: EMAIL ORGANIZATORA z tematem wiadomości

„Reklamacja – Przynieś swoją starą lustrzankę, a na zakup A9 otrzymasz rabat”. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie pisemnej w Sklepie Organizatora powinny zawierać dopisek „Przynieś swoją starą lustrzankę, a na zakup A9 otrzymasz rabat” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, adres e-mail (jeżeli Uczestnik posiada), kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.

 1. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

 

Reklamacje dotyczące towarów i usług.

 1. Reklamacje dotyczące towarów (produktów) lub usług mogą być składane w Sklepie Organizatora.

 2. Sklep Organizatora wprowadza dla Uczestnika możliwość wymiany lub zwrotu Produktów promocyjnych zgodnie z zasadami wymiany towaru dostępnych w Sklepie Organizatora.

 3. Uczestnikowi, który dokonał zakupu w Sklepie Internetowym organizatora, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. Nr 2012, poz. 1225 ze zmianami) na zasadach określonych Regulaminem Sklepu Internetowego i Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży.

 4. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827).

 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów ustawy.

 

 1. §7

  Dane osobowe

   

  1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Organizator.

  2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży, zawarcia umowy o świadczenie usług oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej.

  3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.).

   

  § 8

  Postanowienia końcowe

   

  1. Regulamin Akcji promocyjnej „Przynieś swoją starą lustrzankę, a na zakup A9 otrzymasz rabat” dostępny jest w Sklepach Organizatora oraz na stronie sklepu internetowego organizatora.

  2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.

  3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

  4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.

  5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia

  19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.

  2. Regulamin obowiązuje od dnia 23 kwietnia 2017 r.

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl